In thiệp In thiệp

Kích thước và tỷ lệ đẹp dùng cho in thiệp mời, in thiệp chúc mừng